1959 Austin Healey ‘Frog Eye’ Sprite

1959 Austin Healey 'Frog Eye' Sprite